Veřejné zakázky

Společnost General City Broker je schopna pro své klienty, kteří podléhají podle právních předpisů zadávání veřejných zakázek, zabezpečit komplexní realizaci zadávacího řízení.

Pokud je pro uzavření pojistné smlouvy nutné postupovat dle ustanovení příslušného zákona upravující zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), je způsob zadání veřejné zakázky určen vzájemnou dohodou společnosti General City Broker a klienta. V takovém případě se společnost General City Broker zavazuje realizovat pro klienta veškeré činnosti, ke kterým je v postavení zadavatele ve vztahu k předmětné veřejné zakázce povinen dle Zákona, s výjimkou výkonu rozhodovacích oprávnění zadavatele. Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • vypracování formuláře pro oznámení zadávacího řízení, případně textu zadání, nebude-li k jejímu zadání dle Zákona nutné zadání zveřejňovat,
  • vypracování zadávací dokumentace,
  • navržení kritérií pro hodnocení nabídek,
  • vypracování komplexního pojistného programu do zadávací dokumentace,
  • organizace zadání veřejné zakázky na pojistitele,
  • účast v komisi pro otvírání obálek a v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,
  • vyhodnocení obsahu a kvality jednotlivých nabídek, příprava vyhodnocení v přehledných tabulkách, příprava doporučení pořadí pojistitelů (nejlepších nabídek) ke konečnému rozhodnutí klienta,
  • na základě rozhodnutí klienta o výběru nejvhodnější nabídky projednání detailní textace pojistné smlouvy s vybraným pojistitelem (pojistiteli), provedení kontroly finálního textu pojistné smlouvy tak, aby byla v souladu s předloženou nabídkou a požadavky klienta, a zabezpečení jejího podpisu všemi smluvními stranami.