Likvidace pojistných událostí

Společnost General City Broker je schopna svým klientům poskytnout komplexní servis rovněž v oblasti likvidace pojistných událostí tak, aby klient nebyl krácen na svých právech a měl s vyřizováním škody co nejméně starostí.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti naše společnost při likvidaci pojistných událostí zabezpečuje zejména tyto činnosti:

  • poskytování pomoci při vyplňování hlášení pro pojistitele, při zabezpečení prohlídky (bude-li třeba), při shromažďování nutných podkladů či při jejich předběžném posouzení, přičemž je v kontaktu se všemi zainteresovanými stranami (např. samostatnými likvidátory, odbornými firmami, specialisty, znalci, poškozenými, policií),
  • po odsouhlasení výše plnění zabezpečení předání veškerých potřebných dokladů a informací k zajištění hladkého průběhu jeho výplaty (např. formální souhlas s výsledkem likvidace, způsob převodu plnění), dohled na včasný a bezproblémový transfer peněžních prostředků,
  • evidence pojistných událostí spolu s veškerými údaji tyto události specifikujícími (např. datum, místo události, její charakter, výše plnění), příprava škodního průběhu, archivace veškerých materiálů, které se vztahují k jednotlivým pojistným událostem.